Menu

Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất thức ăn chăn nuôi Gà

Nội dung chính của dự án gồm: Nghiên cứu, phân tích thành phần nguyên liệu đầu vào; xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng thức ăn nuôi gà từ phụ phẩm nông nghiệp tại xã Đồng Tâm (Yên Thế); trên cơ sở đó hoàn thiện quy trình sản xuất ra thức ăn chăn nuôi bảo đảm dinh dưỡng phục vụ chăn nuôi gia cầm, góp phần giảm giá thành sản phẩm.

 

Dự án được thực hiện từ nay đến cuối tháng 8-2017 với tổng kinh phí thực hiện hơn 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và vốn đối ứng của người dân.

Search